Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

ประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง เรื่อง กำหนดวันจัดเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ (ของเหลือใช้) และมูลฝอยอันตรายบริเวณชุมชน / หมู่บ้านในพื้นที่เขต ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง เรื่อง กำหนดวันจัดเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ (ของเหลือใช้) และมูลฝอยอันตรายบริเวณชุมชน / หมู่บ้านในพื้นที่เขต ประจำเดือนกรกฎาคม 2562