Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

​​การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล ลิงก์
ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน http://gg.gg/f6yhv
02 ข้อมูลผู้บริหาร http://gg.gg/f6yi6
03 อำนาจหน้าที่ http://gg.gg/hvivs
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน http://gg.gg/m0tce
http://gg.gg/m0tcu
http://gg.gg/m0td1
http://gg.gg/m0td5
 05 ข้อมูลการติดต่อ http://gg.gg/f6yk0
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://gg.gg/f6yjh
ข่าวประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ http://gg.gg/f6yu3
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A http://gg.gg/ut5dn
09 Social Network http://gg.gg/f6yui
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ ข้อมูล ลิงก์
แผนการดำเนินงาน
10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี http://gg.gg/m0tax
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี http://gg.gg/f6zyr
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://gg.gg/f6yvh
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)
http://gg.gg/kkj5c
การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(ของประชาชนผู้มารับบริการ)
http://gg.gg/f7kvh (ฝ่ายปกครอง)
http://gg.gg/f7kw9 (ฝ่ายทะเบียน)
http://gg.gg/f7kyo (ฝ่ายโยธา)
http://gg.gg/f7kzb (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)
http://gg.gg/f7kzs (ฝ่ายรายได้)
http://gg.gg/f7l06 (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)
http://gg.gg/f7l0r (ฝ่ายการศึกษา)
http://gg.gg/f7l0g (ฝ่ายการคลัง)
http://gg.gg/f7l1a (ฝ่ายเทศกิจ)
http://gg.gg/f7l1g (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)
หรือ
http://gg.gg/kkj6p (หน้ารวมทั้งหมด)
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://gg.gg/m0t9t
http://gg.gg/m0ta2
http://gg.gg/m0ta9
http://gg.gg/m0taf
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 E-Service
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ ข้อมูล ลิงก์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://gg.gg/m0t92
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส click
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี click
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 ปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ http://gg.gg/ud68c
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ  การจัดหาพัสดุ ระบบเก่า http://gg.gg/f6zev 
ระบบใหม่ http://gg.gg/jay6a
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   รายเดือน http://gg.gg/f6zt8
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี http://gg.gg/jay40
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล ลิงก์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://gg.gg/lz453
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://gg.gg/ie5ly
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://gg.gg/ie1uk
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://gg.gg/lz489
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ ข้อมูล ลิงก์
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://gg.gg/i5pdn
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องทุกข์การทุจริต http://gg.gg/hviwl
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องทุกข์การทุจริตประจำปี http://gg.gg/lz44k
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น http://gg.gg/f6yu9
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม http://gg.gg/lz826
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 
ข้อ ข้อมูล ลิงก์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร http://gg.gg/hz5ll
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร http://gg.gg/lz436
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการการทุจริต ประจำปี http://gg.gg/hvjud
37 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต http://gg.gg/hvjv4
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร http://gg.gg/lz43y
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี http://gg.gg/hviuh
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส http://gg.gg/ia18x
ปี 2562 : ครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2
ปี 2563 : ครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี http://gg.gg/ia1hl
ปี 2562
ปี 2563
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล ลิงก์
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ http://gg.gg/hz5nj
43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม http://gg.gg/hz5oi
44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง http://gg.gg/hz5po
45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://gg.gg/hz5w2
46 มาตรการป้องกันการรับสินบน http://gg.gg/hz5xv
47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม http://gg.gg/hz5z7
48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ http://gg.gg/hz66z