Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส ปี 2564

ครั้งที่ 1/2564

 


*รูปแบบการรายงานปี 2564 จะเปลี่ยนเป็นการลงข้อมูลในระบบ e-PlanNACC

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส ปี 2563

ครั้งที่ 1/2563

ครั้งที่ 2/2563
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส ปี 2562

ครั้งที่ 1/2562