Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

โรงเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูง

1. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ลำดับ โรงเรียน สถานที่ตั้ง / หมายเลขโทรศัพท์
1. โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ถนนเคหะร่มเกล้า / 0 2184 1787
2. โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล ถนนราษฎร์พัฒนา
3. โรงเรียนสุเหร่าซีรอ ถนนราษฎร์พัฒนา
4. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก / 0 2373 8744
5. โรงเรียนสุเหร่าทับช่้างคลองบน ถนนนักกีฬาแหลมทอง ม.นักกีฬา / 0 2368 2116
6. โรงเรียนสมโภชน์กรุงอนุสรณ์ (200 ปี) ถนนนักกีฬาแหลมทอง ม.นักกีฬา / 0 2368 2652
 
2. โรงเรียนกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับ โรงเรียน สถานที่ตั้ง / หมายเลขโทรศัพท์
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ถนนรามคำแหง / 0 2373 1473
2. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ(เตรียมอุดมฯ) ถนนรามคำหง หมู่บ้านสัมมากร / 0 2373 1648
3. โรงเรียนศรีพฤฒา ถนนนักกีฬาแหลมทอง หมู่บ้านนักกีฬา / 0 2364 2144
 
3. โรงเรียนนานาชาติ (สองภาษา)
ลำดับ โรงเรียน สถานที่ตั้ง / หมายเลขโทรศัพท์
1. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ สบายใจ 237 รามคำแหง 110 / 0 2373 2747
2. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ อัล-ไรฮาน 160/10 รามคำแหง 112 / 0 2729 5420-3
3. โรงเรียนนานาชาติ ฮีทฟิลด์ 10/22 รามคำแหง / 0 2318 1266
4. โรงเรียนนานาชาติ แอสคอท 80/82 รามคำแหง 118 / 0 2373 4400
 
4. โรงเรียนเอกชน
ลำดับ โรงเรียน สถานที่ตั้ง / หมายเลขโทรศัพท์
1. โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า ถนนรามคำแหง หม่บานสัมมากร / 0 2373 2491
2. โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ถนนรามคำแหง / 0 2729 5388 
3. โรเรียนทินกรพิทยานุสสรณ์ ซอยรามคำแหง 135 / 0 2372 0608
4. โรงเรียนศิริเพ็ญ ปากซอยรามคำแหง 118 / 0 2373 5666
5. โรงเรียนวิทยานนท์ ถนนราษฎร์พัฒนา / 0 2517 7722
6. โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ ถนนนักกีฬาแหลมทอง / 0 2368 2133
7. โรงเรียนอิกเราะห์สามัญศึกษา ถนนนักกีฬาแหลมทอง /  0 2735 4440
8. โรงเรียนอิสลามทับช้างวิทยา ถนนกรุงเทพกรีฑา / 0 2375 7195