Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประวัติความเป็นมาเขต

ประวัติความเป็นมา
 
          สำหรับการจัดตั้งสำนักงานเขตสะพานสูงนั้น มีประวัติความเป็นมาตามลำดับดังนี้

         “สะพานสูง” เป็นชื่อของแขวงแขวงหนึ่ง เดิมอยู่ในพื้นที่การปกครองเขตบางกะปิ ซึ่งขณะนั้นเขตบางกะปิได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 8 แขวง ได้แก่ แขวงคลองจั่น แขวงหัวหมาก แขวงวังทองหลาง แขวงลาดพร้าว แขวงจระเข้บัว แขวงคลองกุ่ม แขวงสะพานสูง และแขวงคันนายาว ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2532 มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การปกครองและจัดตั้งสำนักงานเขตใหม่ขึ้นอีก 4 สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตลาดพร้าว การปกครองของเขตบางกะปิ และได้แยกแขวงคลองกุ่ม แขวงสะพานสูง และแขวงคันนายาว ไปขึ้นกับเขตบึงกุ่ม และแยกแขวงลาดพร้าวกับแขวงจระเข้บัวไปขึ้นอยู่กับเขตลาดพร้าว
         ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2540 ให้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตการปกครองและจัดตั้งสำนักงานเขตใหม่เพิ่มขึ้นอีก 6 สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตสายไหม และสำนักงานเขตหลักสี่ โดยเขตบางกะปินั้นได้แยกแขวงวังวังทองหลางออกมา และจัดตั้งเป็นสำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้แยกแขวงคันนายาวออกมาจัดตั้งเป็นสำนักงานเขตคันนายาว และแยกแขวงสะพานสูงออกมาจัดตั้งเป็นสำนักงานเขตสะพานสูงเช่นกัน โดยทั้ง 6 สำนักงานเขตใหม่นี้ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา สำหรับสำนักงานเขตสะพานสูงนั้นได้นำพื้นที่ของแขวงสะพานสูง เขตบึงกุ่ม และพื้นที่บางส่วนของแขวงประเวศ เขตประเวศ มารวมกัน


ที่มาของคำว่า “สะพานสูง”

          คำว่า “สะพานสูง” เป็นชื่อของท้องถิ่นดั้งเดิมซึ่งมีลำคลองมากมาย คลองใหญ่ ๆ ที่ใช้สัญจรมาช้านาน และมีชื่อเสียงมากคือ คลองแสนแสบ คลองบ้านม้า คลองลาดบัวขาว คลองแม่จันทร์ และคลองวังใหญ่ เป็นต้น การสัญจรใช้ทางน้ำเป็นหลักมาตั้งแต่โบราณจึงจำเป็นต้องสร้างสะพานสูง ซึ่งเป็นลักษณะที่มีอยู่โดยทั่วไป ในพื้นที่ให้เรือน้อยใหญ่ลอดผ่านใต้สะพานได้สะดวก รวมถึงประชาชนสามารถใช้สะพานเดิมข้ามคลองไปมาหาสู่กัน ได้ทั้งสองฝั่งคลองอีกทางหนึ่งด้วยเหตุผลนี้เอง จึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นที่มาของคำว่า “สะพานสูง”