Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ชุมชนในพื้นที่เขต

ชุมชนในพื้นที่เขตสะพานสูง

1.ชุมชนมัสยิดยามีลุ้ลอีบาดะห์ 
2.ชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร (เคหะธานี 4) 
3.ชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง (สุเหร่าซีรอ) 
4. ชุมชนวังใหญ่พัฒนา
5.ชุมชนคลองทับช้างล่าง
6.ชุมชนแสงธรรมคลองมณี
7.ชุมชนวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา)
8.ชุมชนบ้านม้าเกาะบน
9. ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง
10.ชุมชนสะพานสูงหมู่ 14 พัฒนา
11. ชุมชนหัวบ้านคลองบางเลา
12. ชุมชนหมู่ 11 สะพานสูง (เกาะดอน)
13.ชุมชนทับช้างคลองบน
14.ชุมชนทับช้างนาลุ่ม
15. ชุมชนซาอาดะห์
16.ชุมชนคลองแม่จันทร์
17.ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง
18.ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล
19.ชุมชนหลอแหลคลองใหญ่
20.ชุมชนวังหนับอุทิศ
21.ชุมชนแสงมณี
22.ชุมชนคลองเจ็กพัฒนา
23.ชุมชนมุสลิมสัมพันธ์
24.ชุมชนร่วมพัฒนา หมู่ 9
25.ชุมชนฮิดายะห์
26.ชุมชนสวนนกพัฒนา
27.ชุมชนคลองบ้านม้า หมู่ 10
28.ชุมชนหลอแหลสายกลาง
29.ชุมชนรวมใจพัฒนาวังใหญ่