Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลทั่วไปคำขวัญเขตสะพานสูง
 

“หลวงพ่อทองคู่เมือง เลื่องลือมัสยิด ร่วมจิตสามัคคี นกเขาชวาเสียงดี เขียวขจีสวนเกษตร"

 
สัญลักษณ์ของสำนักงานเขตสะพานสูง
 
ความหมายของสัญลักษณ์
๑. พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณบนก้อนเมฆแบบด้านตรง เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครซึ่งได้จำลองจากภาพฝีพระหัตถ์ของพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ซึ่งได้ทรงเขียนทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษาของพระองค์ โดยพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ได้ให้ความหมายแก่ภาพฝีพระหัตถ์นี้ว่า หมายถึง การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ปวงประชาและทายาทของพระองค์ท่านได้ทรงอนุมัติให้กรุงเทพมหานครจำลองภาพไปเป็นเครื่องหมาย เพื่อให้สมเกียรติกับความหมายที่พระองค์ท่านได้ประทานไว้แต่ก่อน และกรุงเทพมหานครได้ใช้ภาพนี้เป็นเครื่องหมายต้นแบบตราเครื่องหมายของกรุงเทพมหานคร
๒. สะพาน เป็นเอกลักษณ์ของเขตสะพานสูง ซึ่งมีลำคลองมากมายการสัญจรใช้ทางน้ำเป็นหลัก  จึงจำเป็นต้องสร้างสะพานทรงสูงเข้าไว้ เพื่อให้เรือน้อยใหญ่ลอดผ่านใต้สะพานได้สะดวก รวมถึงประชาชนสามารถใช้สะพานเดินข้ามคลองไปมาหาสู่กันได้ทั้งสองฝั่งคลองอีกทางหนึ่ง  
๓. น้ำ หมายถึง เขตสะพานสูงเป็นเขตที่มีคลองมากมาย และประชาชนมีความผูกพันกับคลอง
๔. ดอกไม้  หมายถึง ความเป็นธรรมชาติ และความร่มรื่น
๕. สีเขียว  หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษ
๖. สีส้ม  หมายถึงเป็นสีประจำสำนักงานเขตสะพานสูง
 
          ที่ตั้งอาณาเขต  

 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ ให้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตปกครองและจัดตั้งเขตสะพานสูงขึ้น โดยได้รับโอนเขตปกครองจากแขวงสะพานสูง เขตบึงกุ่ม มาจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน และรับโอนพื้นที่บางส่วนของแขวงประเวศ เขตประเวศ มารวมอีก จำนวน ๖ หมู่บ้าน รวมเป็น ๑๗ หมู่บ้าน ปัจจุบันเขตสะพานสูงมีพื้นที่การปกครองรวม ๒๘.๑๒๔ ตารางกิโลเมตร และมีแนวเขตติดต่อกับพื้นที่เขตอื่น ๆ ดังนี้
-ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  เขตบึงกุ่มและเขตคันนายาว
-ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตมีนบุรีและเขตลาดกระบัง
-ทิศใต้  ติดต่อกับ เขตประเวศ
-ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  เขตบางกะปิ
 
แนวเขตการปกครองของเขตสะพานสูง

 

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 กรุงเทพมหานครได้ประกาศจัดตั้งแขวงราษฎร์พัฒนา และแขวงทับช้างแยกจากพื้นที่แขวงสะพานสูง โดยมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน ส่งผลให้เขตสะพานสูงในปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 แขวง คือ 1.แขวงสะพานสูง 2.แขวงราษฎร์พัฒนา 3.แขวงทับช้าง และแนวเขตการปกครองของเขตสะพานสูงมีดังนี้

ทิศเหนือ         เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองบ้านม้า (บ้านม้า 2) ฝั่งตะวันออกกับคลองแสนแสบ
                      ฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองแสนแสบฝั่งเหนือ บรรจบคลองลาดบัวขาว
                      ฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันออก  เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองแสนแสบฝั่งเหนือกับคลองลาดบัวขาวฝั่งตะวันออก
                      ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองลาดบัวขาวฝั่งตะวันออก บรรจบกับคลองแม่จันฝั่งตะวันออก
                      ไปทางทิศใต้เลียบคลองแม่จันฝั่งตะวันออก บรรจบกับแนวขอบทางถนนกรุงเทพ-ชลบุรี
                      ฟากเหนือ
ทิศใต้             เริ่มต้นจากจุบรรจบระหว่างคลองแม่จันฝั่งตะวันออกกับแนวของถนนกรุงเทพ-ชลบุรี  
                      ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวขอบทางถนนกรุงเทพ-ชลบุรีฟากเหนือ บรรจบ
                      กับคลองบึงบ้านม้า (คลองวังใหญ่) ฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันตก    เริ่มต้นจากจุดบรรจบคลองบึงบ้านม้า (คลองวังใหญ่) ฝั่งตะวันออกแนวขอบทางถนน
                      กรุงเทพ-ชลบุรี ฟากเหนือ ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองบึงบ้านม้า (คลองวังใหญ่)
                      ฝั่งตะวันออก บรรจบกับคลองบ้านม้า (บ้านม้า 2) ฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือตาม
                      แนวคลองบ้านม้า (บ้านม้า 2) ฝั่งตะวันออกบรรจบคลองแสนแสบฝั่งเหนือ