Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลสถิติการเลือกตั้ง

                การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
                 (วันอาทิตย์ที่  2  เมษายน  2549)
                (เขตสะพานสูง -  เขตคันนายาว)
 
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ เขตคันนายาว                                           65.90  %
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ เขตสะพานสูง                                           68.19  %
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ เขตคันนายาว-สะพานสูง                            67.33  %
 
                                  ******************************
 
                      การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
                     (วันพุทธที่  19  เมษายน  2549)
 
เขตสะพานสูง :
 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                                 60,327  คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                           36,085  คน       คิดเป็นร้อยละ    59.82
จำนวนผู้มาลงคะแนน                                   33,849  คน       คิดเป็นร้อยละ    93.80
จำนวนผู้ไม่ลงคะแนน                                    1,529  คน       คิดเป็นร้อยละ      4.24
จำนวนบัตรเสีย                    707  บัตร          คิดเป็นร้อยละ    1.96
 
                                ******************************
 
     การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต
  (วันอาทิตย์ที่  30  เมษายน  2549)
 
เขตสะพานสูง :
 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                                 59,682  คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                           22,807  คน       คิดเป็นร้อยละ    38.21
จำนวนผู้มาลงคะแนน                                   22,589  คน       คิดเป็นร้อยละ    99.04
จำนวนผู้ไม่ลงคะแนน                                       218  คน       คิดเป็นร้อยละ      0.96
จำนวนบัตรดี                      21,447 บัตร       คิดเป็นร้อยละ     94.94
จำนวนบัตรเสีย                    1,142  บัตร      คิดเป็นร้อยละ    5.06
 
                           ********************************
 
            ข้อมูลการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
                                  วันที่ 23  กรกฏาคม  2549
 
จำนวนประชากร   ชาย                จำนวน             39,081    คน
                          หญิง               จำนวน             45,108    คน
                                 รวม               84,189    คน     
 
จำนวนบ้าน            จำนวน    26,876    หลังคาเรือน  
                                               
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง      ชาย                 จำนวน            26,328    คน          
                                หญิง                จำนวน            32,404    คน
                                รวม         58,732    คน    
จำนวนหน่วยเลือกตั้ง            92    หน่วย
 
                           **********************************
 
                       การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
                              (วันที่  23  กรกฏาคม  2549)
 
เขตสะพานสูง :
 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                 58,732  คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง           24,943  คน       คิดเป็นร้อยละ    42.46
จำนวนผู้มาลงคะแนน                   22,898  คน       คิดเป็นร้อยละ    91.80
จำนวนผู้ไม่ลงคะแนน                    1,797  คน       คิดเป็นร้อยละ      7.20
จำนวนบัตรเสีย                    248  บัตร          คิดเป็นร้อยละ    0.99
 
          ************************************************
 
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2556 (3 มีนาคม 2556)
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                                  67,254 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                            45,215 คน คิดเป็นร้อยละ 67.23
จำนวนบัตรดี                                                  44,065 คน คิดเป็นร้อยละ 97.46
จำนวนบัตรเสีย                                              458 คน คิดเป็นร้อยละ 1.01
จำนวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน                       692 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.53
 
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
  (วันอาทิตย์ที่  3  กรกฎาคม  2554)
    (เขตสะพานสูง -  เขตประเวศ (เฉพาะแขวงประเวศ))
 
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ เขตสะพานสูง                                             75.50  %
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ แขวงประเวศ                                              71.46  %
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ เขตสะพานสูง-แขวงประเวศ                         74.11  %

************************************************
 
 
                  การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
    (วันที่  11 มกราคม  2552)
 
เขตสะพานสูง :
 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                                 62,804  คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                           34,631  คน       คิดเป็นร้อยละ    55.14
จำนวนผู้มาลงคะแนน                                   33,771  คน       คิดเป็นร้อยละ    97.52
จำนวนผู้ไม่ลงคะแนน                                       658  คน       คิดเป็นร้อยละ      1.90
จำนวนบัตรเสีย                    202  บัตร          คิดเป็นร้อยละ    0.58
 
               ************************************************
 
สถิติการเลือกตั้งที่ผ่านมาของเขตสะพานสูง
 
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เขตสะพานสูง  วันที่  23  กรกฏาคม  2543
 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                                 49,634  คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                           32,503  คน       คิดเป็นร้อยละ    65.49
จำนวนผู้มาลงคะแนน                                   32,502  คน       คิดเป็นร้อยละ    99.99
จำนวนผู้ไม่ลงคะแนน                                           1  คน       คิดเป็นร้อยละ    0.002
จำนวนบัตรเสีย                    381  บัตร          คิดเป็นร้อยละ    0.86
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.)  เขตเลือกตั้งที่  21  (คันนายาว + สะพานสูง)
วันที่  6  มกราคม  2544
 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                                 105,810  คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                           74,862  คน       คิดเป็นร้อยละ    70.75
บัตรเสียร้อยละ                                              2.94 
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตสะพานสูง  (ส.ข.)  วันที่  10  มีนาคม  2545
 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                                 52,785  คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                           17,114  คน      คิดเป็นร้อยละ    32.42
จำนวนผู้มาลงคะแนน                                   17,084  คน       คิดเป็นร้อยละ   99.82
จำนวนผู้ไม่ลงคะแนน                                         30  คน       คิดเป็นร้อยละ     0.18
จำนวนบัตรเสีย                                                   849  บัตร     คิดเป็นร้อยละ     4.97
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  เขตสะพานสูง  วันที่  16 มิถุนายน  2545
 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                                 53,101  คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                           18,209  คน    คิดเป็นร้อยละ    34.29
จำนวนผู้มาลงคะแนน                                   18,207  คน    คิดเป็นร้อยละ    99.99
จำนวนผู้ไม่ลงคะแนน                                        2  คน       คิดเป็นร้อยละ    0.01
จำนวนบัตรเสีย                                                  376   บัตร  คิดเป็นร้อยละ    2.07
 
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เขตสะพานสูง  วันที่  29 สิงหาคม  2547
 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                                 56,331  คน
จำนวนผู้มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง     38,402  คน    คิดเป็นร้อยละ    68.17
จำนวนบัตรเลือกตั้งที่เป็นคะแนน                               37,314  คน            
จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนน     400    คน
        จำนวนบัตรเสีย                                688  บัตร     คิดเป็นร้อยละ    1.79
      ***********************
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
  (วันอาทิตย์ที่  6  กุมภาพันธ์  2548)
  เขตเลือกตั้งที่  21  (เขตสะพานสูง -  เขตคันนายาว)
 
เขตสะพานสูง :
 
       ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง               จำนวน                    59,245    คน
                ชาย                         จำนวน                    26,585    คน
                หญิง                        จำนวน                    32,660    คน
                ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง            จำนวน              46,176    คน
                                                                                                คิดเป็นร้อยละ     77.94
 
เขตคันนายาว :
 
         ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง             จำนวน                    60,406    คน
                ชาย                         จำนวน                    27,624    คน
                หญิง                        จำนวน                    32,782    คน
                ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง            จำนวน             44,898    คน
                                                                                                คิดเป็นร้อยละ     74.32
 
ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  (สะพานสูง  -  คันนายาว)  จำนวน   91,074  คน
 คิดเป็นร้อยละ   76.12
บัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเขตเลือกตั้งที่  21  (เขตสะพานสูง -  เขตคันนายาว) 
จำนวน  91,074  ฉบับ
                บัตรดี          จำนวน        86,555   ฉบับ                   คิดเป็นร้อยละ    95.038
                บัตรเสีย       จำนวน         1,770   ฉบับ                   คิดเป็นร้อยละ     1.943
                บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน    จำนวน                  2,749   ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ   3.018
 
                                     **********************
 
                         ข้อมูลการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
                                          วันที่ 19  เมษายน  2549
 
จำนวนประชากร   ชาย                จำนวน             38,632    คน
                                หญิง               จำนวน             44,686    คน
                                 รวม               83,318    คน    ( ณ  เดือนมกราคม  2549)
 
จำนวนบ้าน            จำนวน    26,398    หลังคาเรือน   ( ณ  เดือนมกราคม  2549)
                                               
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง      ชาย                 จำนวน            27,532    คน          
                                หญิง                จำนวน            33,909    คน
                                รวม         61,441    คน    ( ณ  เดือนมกราคม  2549)
จำนวนหน่วยเลือกตั้ง            92    หน่วย
           โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                              28   หน่วย              6    แห่ง
           โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ                                         6   หน่วย              1    แห่ง
           โรงเรียนเอกชน                                                     14   หน่วย              6    แห่ง
           มัสยิด                                                                    3   หน่วย              1    แห่ง
            เต๊นท์บริเวณสวนสน หมู่บ้านสัมมากร    14   หน่วย              1    แห่ง
            เต๊นท์บริเวณสโมสรหมู่บ้านพฤกษชาติเดิม   8   หน่วย         1    แห่ง
            เต็นท์บริเวณสโมสรหมู่บ้านธารารมย์        7  หน่วย              1    แห่ง
             เต็นท์บริเวณทางเข้าหมู่บ้านศรีประจักษ์                 4   หน่วย              1    แห่ง
             เต็นท์บริเวณลานกีฬาหมู่บ้านเคหะนคร                  8   หน่วย              1    แห่ง
 
                                                รวม                 92     หน่วย
                                                เป็นเต๊นท์        64     หน่วย
 
*****************************
 
 
                     การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
                              (วันที่  23  ธันวาคม  2550)
 
เขตสะพานสูง สัดส่วน
 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                 61,650  คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง           44,837  คน       คิดเป็นร้อยละ    72.73
จำนวนผู้มาลงคะแนน                   41,953  คน       คิดเป็นร้อยละ    93.57
จำนวนผู้ไม่ลงคะแนน                    1,527  คน       คิดเป็นร้อยละ      3.41
จำนวนบัตรเสีย                    1,357  บัตร      คิดเป็นร้อยละ    3.03
 
เขตสะพานสูง แบ่งเขต
 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                 61,650  คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง           44,837  คน       คิดเป็นร้อยละ    72.73
จำนวนผู้มาลงคะแนน                   42,132  คน       คิดเป็นร้อยละ    93.97
จำนวนผู้ไม่ลงคะแนน                    2,281  คน       คิดเป็นร้อยละ      5.09
จำนวนบัตรเสีย                    424  บัตร          คิดเป็นร้อยละ    0.95
 
          ************************************************
 
 
                         การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
                           (วันที่  2  มีนาคม  2551)
 
เขตสะพานสูง :
 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                                 62,875  คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                           27,382  คน       คิดเป็นร้อยละ    43.55
จำนวนผู้มาลงคะแนน                                   24,959  คน       คิดเป็นร้อยละ    91.15
จำนวนผู้ไม่ลงคะแนน                                    2,222  คน       คิดเป็นร้อยละ      8.11
จำนวนบัตรเสีย                    201  บัตร          คิดเป็นร้อยละ    0.73
  ************************************************
 
 
 
                  การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
                             (วันที่  5  ตุลาคม  2551)
 
เขตสะพานสูง :
 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                                 61,556  คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                           35,973  คน       คิดเป็นร้อยละ    58.44
จำนวนผู้มาลงคะแนน                                   35,327  คน       คิดเป็นร้อยละ    98.20
จำนวนผู้ไม่ลงคะแนน                                       434  คน       คิดเป็นร้อยละ      1.21
จำนวนบัตรเสีย                    212  บัตร          คิดเป็นร้อยละ    0.59
 
               ************************************************
 
 
 
                    การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
                             (วันที่  29   สิงหาคม  2553)
 
เขตสะพานสูง :
 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                                 63,722  คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                           26,332  คน       คิดเป็นร้อยละ    41.32
จำนวนผู้มาลงคะแนน                                   24,551  คน       คิดเป็นร้อยละ    93.24
จำนวนผู้ไม่ลงคะแนน                                   1,336  คน       คิดเป็นร้อยละ      5.07
จำนวนบัตรเสีย                                                  445 บัตร      คิดเป็นร้อยละ    1.69
 
                ************************************************
 
 
                             การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต
                               (วันที่  6   มิถุนายน  2553)
 
เขตสะพานสูง :
 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                                 64,459  คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                           25,707  คน       คิดเป็นร้อยละ    39.88
จำนวนผู้มาลงคะแนน                                   22,666  คน       คิดเป็นร้อยละ    88.17
จำนวนผู้ไม่ลงคะแนน                                   1,524  คน       คิดเป็นร้อยละ      5.93
จำนวนบัตรเสีย                    1,517  บัตร       คิดเป็นร้อยละ    5.90
 
                  ************************************************
 
 
 
                          รเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
                                (วันที่   3   กรกฎาคม  2554)
 
เขตสะพานสูง :
 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                                 65,903  คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                           49,099  คน       คิดเป็นร้อยละ    74.50
จำนวนผู้มาลงคะแนน                                   44,237  คน       คิดเป็นร้อยละ    90.10
จำนวนผู้ไม่ลงคะแนน                                     2,596  คน       คิดเป็นร้อยละ      5.29
จำนวนบัตรเสีย                                               2,266 บัตร      คิดเป็นร้อยละ     4.62
 
                ************************************************

                            การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
                                     (วันที่   3   มีนาคม  2556)
 
เขตสะพานสูง :
 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                                 67,254  คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                           45,215  คน       คิดเป็นร้อยละ    67.23
จำนวนผู้มาลงคะแนน                                   44,065  คน       คิดเป็นร้อยละ    97.46
จำนวนผู้ไม่ลงคะแนน                                        692  คน       คิดเป็นร้อยละ      1.53
จำนวนบัตรเสีย                                                  458 บัตร      คิดเป็นร้อยละ      1.01
 
                    ************************************************