Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ประจำปี 2562
ประเภท จำนวนราย รายใหม่ รวม หมายเหตุ
กิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 247  24 271  
ใบอนุญาตในการจำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร 55 23 78  
หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่ 84 26 110  
จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร        
ตลาด 2 - 2  
ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง 48 - 48  
ฌาปนสถาน/ผู้จัดการสุสาน 2 - 2