Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)

​​การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล ลิงก์
ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน http://gg.gg/f6yhv
02 ข้อมูลผู้บริหาร http://gg.gg/f6yi6
03 อำนาจหน้าที่ รอข้อมูล Update จากสำนัก สยป. เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน http://gg.gg/f6zic
 05 ข้อมูลการติดต่อ http://gg.gg/f6yk0
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://gg.gg/f6yjh
ข่าวประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ http://gg.gg/f6yu3
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A http://gg.gg/f6yu9
09 Social Network http://gg.gg/f6yui
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ ข้อมูล ลิงก์
แผนการดำเนินงาน
10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี http://gg.gg/f6yv5
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี http://gg.gg/f6zyr
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://gg.gg/f6yvh
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)
รอข้อมูล Update จากสำนัก สยป. เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(ของประชาชนผู้มารับบริการ)
http://gg.gg/f7kvh (ฝ่ายปกครอง)
http://gg.gg/f7kw9 (ฝ่ายทะเบียน)
http://gg.gg/f7kyo (ฝ่ายโยธา)
http://gg.gg/f7kzb (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)
http://gg.gg/f7kzs (ฝ่ายรายได้)
http://gg.gg/f7l06 (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ)
http://gg.gg/f7l0r (ฝ่ายการศึกษา)
http://gg.gg/f7l0g (ฝ่ายการคลัง)
http://gg.gg/f7l1a (ฝ่ายเทศกิจ)
http://gg.gg/f7l1g (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://gg.gg/f6yyx
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 E-Service
http://gg.gg/f7l81 (BKK Connect)
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ ข้อมูล ลิงก์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://gg.gg/f7ktc
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส click
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี click
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 ปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ http://gg.gg/f7ouq
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ  การจัดหาพัสดุ http://gg.gg/f6zev
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   รายเดือน http://gg.gg/f6zt8
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี http://gg.gg/f6ztn
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล ลิงก์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://gg.gg/f7l8t
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://gg.gg/f7l8t
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://gg.gg/f6zsm
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://gg.gg/f7l8t
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ ข้อมูล ลิงก์
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอข้อมูลจาก สยป. เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้ววาง link จาก สยป.
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องทุกข์การทุจริต รอข้อมูลจาก สยป. เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้ววาง link จาก สยป.
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องทุกข์การทุจริตประจำปี รอข้อมูลจาก สยป. เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้ววาง link จาก สยป.
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น http://gg.gg/f6yu9
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 
ข้อ ข้อมูล ลิงก์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร click
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการการทุจริต ประจำปี รอข้อมูลจาก สยป. เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้ววาง link จาก สยป.
37 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอข้อมูลจาก สยป. เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้ววาง link จาก สยป.
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอข้อมูลจาก สยป. เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้ววาง link จาก สยป.
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส รอข้อมูลจาก สยป. เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้ววาง link จาก สยป.
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล ลิงก์
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รอข้อมูลจาก สยป. เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้ววาง link จาก สยป.
43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม รอข้อมูลจาก สยป. เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้ววาง link จาก สยป.
44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง รอข้อมูลจาก สยป. เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้ววาง link จาก สยป.
45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอข้อมูลจาก สยป. เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้ววาง link จาก สยป.
46 มาตรการป้องกันการรับสินบน รอข้อมูลจาก สยป. เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้ววาง link จาก สยป.
47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รอข้อมูลจาก สยป. เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้ววาง link จาก สยป.
48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ รอข้อมูลจาก สยป. เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้ววาง link จาก สยป.