Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

องค์ความรู้หน่วยงาน

คู่มือปฎิบัติราชการสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 2558 (ปรับปรุงเมื่อ 10 มิถุนายน 2558)
enlightenedenlightenedมุมองค์ความรู้ที่ค้นคว้า จากเอกสารหรือตัวบุคคลenlightenedenlightened
(๑)ฝ่ายปกครอง (ปรับปรุงเมื่อ 10 มิถุนายน 2558)
    - คู่มือวินัย
    - แนวทางดำเนินการวินัย
    - ตัวชี้วัด ๒.๑ - ๒.๔ , ๓.๑ - ๓.๕  , ๔.๑ - ๔.๒  หลักเกณฑ์การตรวจ ๒๕๕๘
(๒) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภิบาล (ปรับปรุงเมื่อ 7 กันยายน 2558)
    -  ​องค์ความรู้ เรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออกในชุมชนโปลิศสภา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
(๓) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ (ปรับปรุงเมื่อ 7 กันยายน 2558)
  - น้ำหมักจุลินทรีย์จากวัสดุเปลือกผลไม้
(๔) ฝ่ายทะเบียน (ปรับปรุงเมื่อ 9 กันยายน 2558)
  - การใช้งานระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย(User Manual) เพื่อการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามแบบคำร้อง ทร.900
(๕) ฝ่ายการศึกษา (ปรับปรุงเมื่อ 9 กันยายน 2558)
  - การพัฒนาความรู้ด้านงบประมาณ การเงินและพัสดุ ให้กับเจ้าพนักงานธุรการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์(๕) (๖) ฝ่ายรายได้ (ปรับปรุงเมื่อ 9 กันยายน 2558)
  -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน