Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนปฎิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  จำนวน 10 ตัว
(Download เอกสารรายงาน) 
 

(1)
ลำดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เป้าหมาย

(4)
ผลการดำเนินงาน

(5)
ร้อยละความสำเร็จ
(4) 
X 100
     (3)

1

 

ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขต ได้รับการสำรวจ จัดเก็บและจัดทำระบบฐานข้อมูล

ร้อยละ 100

 

ร้อยละ  100

ร้อยละ  100

2

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการงานทะเบียนพาณิชย์ ๑๔ นาที

ร้อยละ 90

ร้อยละ 91.44

ร้อยละ 101.6

3

ความสำเร็จของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม มีความรู้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ที่กำหนด

ร้อยละ 100

 

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

4

ร้อยละการแจ้งการประเมินภาษีตามประมาณการที่สำนักการคลังกำหนดไว้

ร้อยละ 80

ร้อย 97.35

ร้อยละ 121.69

5

ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

ร้อยละ 100

ร้อยละ 139

ร้อยละ 139

6

ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

ร้อยละ 100

 

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

7

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต เพิ่มขึ้น (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ร้อยละ 100

 

ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

8

ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

ร้อยละ 100

 

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

9

ร้อยละของการให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามระเบียบกรุงเทพมหานครแก่เด็กด้อยโอกาสที่เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
จากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ 5

ร้อยละ 100

10

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น           เมื่อเทียบกับปี 2556

ร้อยละ 22

ร้อยละ 40.5

ร้อยละ 184.09


แผนแม่บทกรุงเทพมหานคร 20 ปี
   enlightened 1.แผนแม่บทกรุงเทพมหานคร ปี 2561 (สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)  ให้ดำเนินตามตัวชี้วัดตามที่กำหนด
   enlightened 2.แผนการประเมิน สำนัก กก. ปี 2561 ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตประเมินให้คะแนน  สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560  โดยจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ตามแนวทางของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
enlightenedแผนปฎิบัติราชการ 2560enlightened
enlightenedแผนปฎิบัติราชการ 2559enlightened
ปรับปรุง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560