Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนปฎิบัติราชการ

แผนแม่บทกรุงเทพมหานคร 20 ปี
   enlightened 1.แผนแม่บทกรุงเทพมหานคร ปี 2561 (สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)  ให้ดำเนินตามตัวชี้วัดตามที่กำหนด
   enlightened 2.แผนการประเมิน สำนัก กก. ปี 2561 ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตประเมินให้คะแนน  สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560  โดยจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ตามแนวทางของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
enlightenedแผนปฎิบัติราชการ 2560enlightened
enlightenedแผนปฎิบัติราชการ 2559enlightened
ปรับปรุง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560