Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลผู้บริหาร(02)


ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์
นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย


ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์
นายเพ็ชร ภูมมา


ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์
-ว่าง-

1.ฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวพรทิพย์ ชำนิกล้า

2.ฝ่ายรายได้
หัวหน้าฝ่ายรายได้
นายบุญชาญ โพธิ์อุไร

3.ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
นายพีรวัส  พูนวิทย์

4.ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
นางทรงรัตน์ ปานจำรุณ

5.ฝ่ายทะเบียน
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
นายนิวัฒน์ เสียงลอย


6.ฝ่ายการคลัง
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นางสาวดวงจันทร์  บึงทอง

7.ฝ่ายโยธา
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายธเนส แสงอาภา


8.ฝ่ายการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายศึกษา
นางสาวรัชฎพร บุตรเพ็ชร

9.ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
นางสาวนันทญา เขียวแสวง

10.ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
นายอุกฤษฎ์ องตระกูล

 
คณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมคงคา
นางน้ำทิพย์ เติมเลิศมนัสวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
นายสุริยกานต์ สุรชน

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรวรรดิ
นางเพ็ญพรรณ บัฒฑิตวงศ์ไพศาล
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 เมษายน 2563