Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์
- นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ-


ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์
นางสาวอาทิตย์ โชคกิจมนัสชัย


ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์
นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์

1.ฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวเมตตา ตันเสรี

2.ฝ่ายรายได้
หัวหน้าฝ่ายรายได้
นางสิริมา ปิ่นประชาสรร

3.ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
นายพงษ์จักรินทร์ ถาวรพงษ์

4.ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
นางเสาวลักษณ์ ผงทอง

5.ฝ่ายทะเบียน
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
นายนิวัฒน์ เสียงลอย


6.ฝ่ายการคลัง
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นางสาวดวงจันทร์  บึงทอง

7.ฝ่ายโยธา
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายมงคล พิทูรกิจจา


8.ฝ่ายการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายศึกษา
นางชณิตา โพธิ์ทอง

9.ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
นางสาวนันทญา เขียวแสวง

10.ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
นางสาวเบญวรรณ ท่าน้ำตื้น

 
 
คณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมคงคา
นางน้ำทิพย์ เติมเลิศมนัสวงษ์

โรงเรียนวัดปทุมคงคา (ไม่มีเว็ปไซด์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
นายสุริยกานต์ สุรชน

โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรวรรดิ
นางเพ็ญพรรณ บัฒฑิตวงศ์ไพศาล

โรงเรียนวัดจักรวรรดิ
ปรับปรุง ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561