Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์
นางขจีรัตน์ เจนาคม


ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์
นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย


ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์
นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์

1.ฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวพรทิพย์ ชำนิกล้า

2.ฝ่ายรายได้
หัวหน้าฝ่ายรายได้
นางสิริมา ปิ่นประชาสรร

3.ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
นายพีรวัส  พูนวิทย์

4.ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
นางทรงรัตน์ ปานจำรุณ

5.ฝ่ายทะเบียน
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
นายนิวัฒน์ เสียงลอย


6.ฝ่ายการคลัง
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นางสาวดวงจันทร์  บึงทอง

7.ฝ่ายโยธา
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายณรงค์ รักษ์คิด


8.ฝ่ายการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายศึกษา
นางสาวรัชฎพร บุตรเพ็ชร

9.ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
นางสาวนันทญา เขียวแสวง

10.ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
นายอุกฤษฎ์ องตระกูล

 
 
คณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมคงคา
นางน้ำทิพย์ เติมเลิศมนัสวงษ์

โรงเรียนวัดปทุมคงคา (ไม่มีเว็ปไซด์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
นายสุริยกานต์ สุรชน

โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรวรรดิ
นางเพ็ญพรรณ บัฒฑิตวงศ์ไพศาล

โรงเรียนวัดจักรวรรดิ
ปรับปรุง ณ วันที่ 1  กรกฎาคม 2562