Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์
นางขจีรัตน์ เจนาคม


ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์
นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย


ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์
นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์

1.ฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
- ว่าง -

2.ฝ่ายรายได้
หัวหน้าฝ่ายรายได้
นางสิริมา ปิ่นประชาสรร

3.ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
นายพีรวัส  พูนวิทย์

4.ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
นางทรงรัตน์ ปานจำรุณ

5.ฝ่ายทะเบียน
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
นายนิวัฒน์ เสียงลอย


6.ฝ่ายการคลัง
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นางสาวดวงจันทร์  บึงทอง

7.ฝ่ายโยธา
หัวหน้าฝ่ายโยธา
- ว่าง -


8.ฝ่ายการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายศึกษา
นางสาวรัชฎพร บุตรเพ็ชร

9.ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
นางสาวนันทญา เขียวแสวง

10.ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
นายอุกฤษฎ์ องตระกูล

 
 
คณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมคงคา
นางน้ำทิพย์ เติมเลิศมนัสวงษ์

โรงเรียนวัดปทุมคงคา (ไม่มีเว็ปไซด์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
นายสุริยกานต์ สุรชน

โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรวรรดิ
นางเพ็ญพรรณ บัฒฑิตวงศ์ไพศาล

โรงเรียนวัดจักรวรรดิ
ปรับปรุง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562