Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศ (O22)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                     ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ศรีบูรพา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง (Download เอกสารประกอบ en06022020_d.pdf)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563