Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศ (O22)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนมังกร จากถนนทรงวาดถึงถนนเยาวราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
                     ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนมังกร จากถนนทรงวาดถึงถนนเยาวราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,067,456.67 บาท
ผู้ยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.30 น. - 16.30 น. ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 200 บาท  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 ตุลาคม 2562 (Download เอกสารคุณสมบัติผู้ที่จะยื่นเสนอราคาโดยต้องแนนเอกสารประกอบ yo11102019.pdf)
วันที่ 11 ตุลาคม 2562