Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศ (O22)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
                     ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 530,000 บาท
                    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 200 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 9-17 ตุลาคม 2562 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 022353633 (Download เอกสาร yo09102019_1.pdf)
วันที่ 9 ตุลาคม 2562