Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศราคากลาง

ราคากลาง งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
ราคากลาง งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,216,000.00 บาท
(Download เอกสาร)  
วันที่  29  มกราคม  2562