Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศราคากลาง

ราคากลาง โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานตรุษจีนเยาวราช
                      ราคากลาง โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานตรุษจีนเยาวราช วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000 บาท 
แหล่งที่มาของราคากลาง บริษัท บิ๊ก บัค กรุ๊ป จำกัด (Download pa11122018.pdf เอกสารราคากลาง)
วันที่ 11 ธันวาคม  2561