Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

พิธีเปิดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางขจีรัตน์ เจนาคม ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ มีประสบการณ์ที่ดี เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รวมทั้งเป็นการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารเขต คณะผู้บริหาร/บุคลากรสถานศึกษา ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาดโรงเรียนวัดปทุมคงคา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร