Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

เขตสัมพันธวงศ์จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แก่เยาวชน
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นางขจีรัตน์ เจนาคม ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ และนางสาวนันทญา เขียวแสวง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แก่เยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ในโครงการลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ระดับพื้นที่เขต โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกุหลาบวิทยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนกุหลาบวิทยา