Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การเงิน/งบประมาณ

enlightened1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563(18)
enlightened2.การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (19)
    2.1 การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 1/2
    2.2 การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 2/2
enlightened3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562