Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. ประวัติความเป็นมาโครงการ
2.พื่นที่เขตสัมพันธวงศ์ 
    รายงานครั้งที่ 1 
    รายงานครั้งที่ 2 
    รายงานครั้งที่ 3
3.เว็ปไซด์หลัก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
2 กรกฎาคม 2561