Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายปกครอง

- แบบว.8  (17 พ.ค. 59)

- แบบคำร้องขอหนังสือรับรองข้าราชการ ลูกจ้าง (24 ก.พ. 59)


แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว


แบบใบลาพักผ่อน


- แบบใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (26 พ.ค. 58)แบบฟอร์มติดต่อราชการ ฝ่ายปกครอง


- แบบคำร้องขออนุญาตการต่างๆ


-แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรส


- แบบคำขอจดทะเบียนสมาคม (ส.ค.1)


- แบบคำขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม (ส.ค.2) 


- แบบคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม (ส.ค.3)


- บันทึกคำให้การของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม


- เอกสารคำขอ จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ(ม.น.1)


- แบบคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ/คำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ (ม.น.2)


- บันทึกคำให้การของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ


ทะเบียนพาณิชย์

- คำร้องจดทะเบียนพาณิชย์


- คำร้องจดทะเบียนพาณิชย์เว็บไซต์


- คำขอตรวจค้นเอกสาร


- หนังสือมอบอำนาจ

- หนังสือมอบอำนาจ_


- หนังสือขออนุญาตใช้สถานที่

- หนังสือขออนุญาตใช้สถานที่_


- คำร้องขอรับรองสาธารณภัย


- คำร้องขอหนังสือยืมยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ


- คำขอหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัยขอ
  หลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์หรือบริการอื่นใด- คำร้องขอทำพินัยกรรม ขอตัดทายาท
  โดยธรรมมิให้รับมรดก หรือถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก หรือสละมรดกหากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายปกครอง
โทร 02 158 7257
หรือ 02 158 7349 ต่อ 7255