Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายโยธา

แบบฟอร์มการให้บริการฝ่ายโยธา


-ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน แบบ ด.1


-คำร้องขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และหรือทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ


-หนังสือรับรองให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน


-หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม


-หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม


-หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 แบบ น.4


-หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต แบบ น.5


-หนังสือแจ้งการบอกเลิกเป็นผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน แบบ น.6


-หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานพร้อมกับการส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน น.7


-หนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร แบบ กทม.1


-คำร้องขออนุญาตต่างๆ


-แบบร้องทุกข์เขตสายไหม


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-หนังสือรับรองให้ทำการก่อสร้างอาคารในที่ดิน


-หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาบัตยกรรมควบคุม-หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวรรมควบคุม- หนังสือมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน- หนังสือมอบอำนาจ- หนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน- คำขออนญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร-บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน-หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน- การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง