Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตสายไหม

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

แผนปฏิบัติราชการปี 2558  สนข.สายไหม 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๘ 

แผนปฏิบัติราชการปี 2559 สนข. สายไหม

คู่มือประเมินผลปฏิบัติราชการ 2559

แผนปฏิบัติราชการปี 2560 สนข. สายไหม

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการปี 2561 สำนักงานเขตสายไหม

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนที่ 2

รายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต ประจำปี 2561 ไตรมาส 1

รายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต ประจำปี 2561 ไตรมาส 2

รายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต ประจำปี 2561 ไตรมาส 3

รายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต ประจำปี 2561 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 สำนักงานเขตสายไหม

รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (แผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี)