Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ศาสนสถานที่สำคัญ

วัดราษฎร์นิยมธรรม  หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า วัดหนองผักชี ตั้งอยู่เลขที่
41 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน 52  (ซอยทหารอากาศ) แขวงคลองถนน เขตสายไหม
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 54 ตรว. ตามหลักฐานของกรม
การศาสนาได้ระบุว่าวัดนี้ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2540 สาเหตุที่เรียกว่า วัดหนองผักชี
เนื่องจากเริ่มแรกที่สร้างวัดบริเวณที่ตั้งมีบึงกว้างและลึก ชาวบ้านเรียกว่า
“บึงหนองผักชี” จึงได้เรียกชื่อตามลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว ต่อมาเจ้าประคุณ
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดรพะศรีรัตนมหาธาตุบางเขน
จึงขอเปลี่ยนชื่อใหม่ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี
“วัดราษฎร์นิยมธรรม” จวบจนถึงปัจจุบัน
                หลวงพ่อดำ แห่งวัดราษฎร์นิยมธรรมองค์นี้ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ที่เล่ากันว่าลอยน้ำมาเกยที่คลองหน้าวัด เมื่อ พ.ศ.2485  เป็นที่แตกตื่น ชาวบ้านช่วยกัน
ยกเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้น เจ้าอาวาสจึงจุดธูปอาราธนา จึงสามารถยกขึ้นจากน้ำได้ และอัญเชิญ
ไปประดิษฐานในพระอุโบสถ
                หลวงพ่อดำมีรูปพรรณสัณฐานเนื้อสัมฤทธิ์สีดำเป็นศิลปะเชียงแสน
นั่งขัดสมาธิปางสะดุ้งมาร จะมีมหรสพเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เจ็ดวันเจ็ดคืนในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี
 

วัดอัมราวราราม (วิปัสนา) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 แขวงคลองถนน เขตสายไหม
มีพื้นที่ 12 ไร่ 1 งาน 99 ตรว. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอมรา จันทรากานนท์
ได้ถวายที่ดินสร้างวัดเป็นจำนวน 10 ไร่ 2 งาน 88 ตรว. ได้รับอนุญาตจัดตั้ง
ให้เป็นวัดในพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2534 ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาส
วัดนี้ คื พระครูสมุห์ศิริ ปฏฑิโต ซึ่งเดิมท่านบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่ ถ้ำสุมะโน
จังหวัดพัทลุง วัดแห่งนี้ส่งเสริมในการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน บรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน ให้ทุนการศึกษาและสาธารณะสงฆ์เคารพทั่วไป
                ศิลปะทางด้านศาสนสถานที่สำคัญของวัดแห่งนี้เป็นสถูปรูปทรง
พุทธคยา มีรูปทรงและศิลปะการก่อสร้างที่ละเอียดอ่อนและงดงามมาก 3 สถูป
สร้างด้วยงบประมาณ 17 ล้านบาทเศษ ภายในสถูปมีพระพุทธรูปที่งดงาม
อีกหลายองค์ ประชาชนโดยทั่วไปนิยมมานั่งขัดสมาธิและประกอบพิธีทางศาสนา
 
วัดหนองใหญ่    ตั้งอยู่บนถนนสายไหมตัดกับถนนสุขาภิบาล 5  แขวงสายไหม
วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของ “หลวงพ่อสายรุ้ง” พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์
เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไป ความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพศรัทธา
ของประชาชนโดยทั่วไป ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่พี่น้องชาว
สายไหมและประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธามาโดยตลอด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
ศักดิ์สิทธิ์ด้านเมตตามหานิยม การทำธุรกิจการค้า และแคล้วคลาดจากภยันตราย
ทั้งปวง ถือว่าเป็นวัดแห่งหนึ่งที่ประชาชนเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศในช่วง
วันหยุดและวันสำคัญทางศาสนา เพื่อมนัมสการ “หลวงพ่อสายรุ้ง”
 
วัดพรพระร่วงประสิทธิ์  ตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาล5 เขตสายไหม
มีศาลเจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของ
ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้คนในเขตสายไหม วัดนี้ศิลปะการ
ก่อสร้างที่สวยงามมาก