Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถานที่ท่องเที่ยว

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา พ.ศ.2542  (สวนสายไหม) ตั้งอยู่ในซอยสัยวัตร์ ถนนสายไหม เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของชาวสายไหม มีพื้นที่ขนาด 8 ไร่เศษ  บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายมีไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น และไม้ใบนานาชนิด มีทั้งฝูงปลาและบึงบัวบานให้ชื่นชม  ประชาชนสามารถใช้เป็นที่พักผ่อน ออกกำลังกาย

 
 

โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ กทม. เขตสายไหม  จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ของ นายกระจ่าง ชื่นรุ่ง เกษตรกร หมู่ 5 แขวงออเงิน พื้นที่ 21 ไร่ และนางเจิม เนียมปาน เนื้อที่ประมาณ 2,231 ตารางเมตร (พื้นที่ส่วนของถนน) โดยทำสัญญายินยอมให้ใช้สอยทรัพย์สินกับทางกรุงเทพมหานคร มีกำหนด 10 ปี นับแต่วันทำสัญญา (วันที่ 29 มกราคม 2550) 

พื้นที่เกษตร จำนวน 21 ไร แบ่งออกเป็น

นาข้าว 8 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.10

ไม้ผล 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.62

บ่อน้ำ 2.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.90

ที่อยู่อาศัย 0.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.8

เกษตรจะมีรายได้เป็นประจำทุกวันจากการจำหน่ายตะไคร้ เตย กล้วย หัวปลี วันละประมาณ 200-300 บาท นอกจากนี้มีรายได้จากการจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลด้วย

                โรงเรียนเกษตรทฤษฏีใหม่ฯ ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2550 โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด