Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลทั่วไปของเขต

ความหมายสัญลักษณ์ เขตสายไหม
                                                        - สีฟ้า        หมายถึง  ความถูกต้องดีงาม
                                                        - สีชมพู     หมายถึง  ความสุขสดใส
                                                        - วงกลม    หมายถึง  การร่วมแรง ร่วมใจ รวมพลังอย่างเข้มแข็ง
                                                        - สายไหม  หมายถึง  ความอ่อนหวาน นุ่มนวล อ่อนโยน เหนียวแน่นและมั่นคง

ชุมชนในพื้นที่เขตสายไหมมีทั้งหมด  78  ชุมชน
     มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่สมควรได้รับ
     การบริการ  โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมศึกษา  
     นอกจากนี้ยังให้บริการแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม  
 
     พื้นที่เขตสายไหมมีลักษณะเป็นเขตชั้นนอกสภาพท้องถิ่นเป็นแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท    
     ประชาชน ดั้งเดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรมปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะ
     ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร มีกลุ่มประชาชนต่างๆ ในพื้นที่อาทิ 
     กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มกษตรกร กลุ่ม อปพร. กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ  
     กลุ่มอาชีพฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านกายภาพ  
     เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม อนามัย และจิตใจ โดยสามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างกว้ง
     ขวาง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และสร้างสรรค์สังคม ให้มีความดี
     งามมากยิ่งขึ้น


ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งเขตสายไหม

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องพื้นที่แขวงสายไหม แขวงออเงิน และเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงคลองถนน เขตสายไหม


     ข้อมูลทางกายภาพของเขตสายไหม 
     ทิศเหนือ        ติดต่อกับ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
     ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และเขตคลองสามวา
     ทิศใต้            ติดต่อกับ เขตบางเขน
     ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ เขตดอนเมือง


      สถานศึกษามีทั้งหมด  25  แห่ง  แบ่งเป็น
       1. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 9 โรงเรียน  
         1.1โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย(ประถม) 
         1.2 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม) 
         1.3 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 
         1.4 โรงเรียนประชานุกูล(ขำสนิทอนุเคราะห์) 
         1.5 โรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) 
         1.6 โรงเรียนวัดหนองใหญ่
         1.7 โรงเรียนซอยแอนเนกซ์(กาญจนาภิเษก 2)
         1.8 โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์
         1.9 โรงเรียนออเงิน (อ่อนเหม อนุสรณ์) 
         จำนวนนักเรียนรวม 13,229 คน
    
        2. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2   มีจำนวน 3 โรงเรียน  
          2.1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย(มัธยม) 
          2.2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย(มัธยม2) 
          2.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
          
 
       3.โรงเรียนเอกชนจำนวน 10 โรงเรียน  
          3.1 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา
          3.2 โรงเรียนระเบียบศึกษา
          3.3 โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ(SBAC)
          3.4 โรงเรียนบริหารเทคโนโลยีสุขภาพ
          3.5 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา
          3.6 โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
          3.7 โรงเรียนวรนาถวิทยา
          3.8 โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์
          3.9 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา2
          3.10 โรงเรียนผ่องสุวรรณ
        4.สถาบันอุดมศึกษาจำนวน 3 แห่ง
          4.1 โรงเรียนนายเรืออากาศ (Royal Thai Air Force)
          4.2 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
          4.3 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (North Bangkok College)
   
       ความปกติสุขในสังคม อันจะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น คนในสังคมจะต้อง
       มีคุณธรรม จริยรรมและค่านิยมที่ดี สิ่งต่างๆ จะเกิดขึ้นได้ก็โดยอาศัยศาสนา ซึ่งวัดเป็น 
       สถานที่สำคัญ เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชน

         5.วัดในพื้นที่เขตสายไหม มีจำนวน 8 วัด
          5.1 วัดเกาะสุวรรณาราม (แขวงคลองถนน)
          5.2 วัดราษฎร์นิยมธรรมวัด<หนองผักชี> (แขวงคลองถนน)
          5.3 วัดอมราวราราม(แขวงคลองถนน)
          5.4 วัดเจริญธรรมาราม<วัดศูนย์>(แขวงสายไหม)
          5.5 วัดอยู่ดีบำรุง<วัดออเงิน>(แขวงออเงิน)
          5.6 วัดหนองใหญ่ (แขวงสายไหม)
          5.7 วัดโคกจ่าหล้า (แขวงออเงิน)
          5.8 วัดพรพระรวงประสิทธิ์ (แขวงออเงิน)

          โรงพยาบาลของรัฐ
           1. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
           2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 (สังวาลย์  ทัสนารมย์)
          โรงพยาบาลเอกชน
           1. โรงพยาบาลสายไหม
           2. โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
          สถานีตำรวจ
           1. สถานีตำรวจนครบาลสายไหม
           2. สถานีตำรวจนครบาลบางเขน
           3. สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว
          สถานประกอบการ
  • ปีงบประมาณ 2562  จำนวน 1,055 ราย
          พื้นที่เกษตร
  • 2,500 ไร่
           จำนวนคลอง 21 คลอง 9 ลำราง ความยาว 50,515 เมตร
         
     
  

          สถิติที่เกี่ยวข้อง
 

ข้อมูลประชากร    ชาย = 97,028 คน  หญิง = 109,487 คน รวม = 206,515 คน
ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย = คน  หญิง = คน  รวม = คน

    
จำนวนบ้านเรือน แขวงสายไหม = 35,280 หลัง แขวงออเงิน = 23,759 หลัง แขวงคลองถนน = 44,227 หลัง ท้องถิ่นเขตสายไหม = 103,266

   *ข้อมูลเมื่อ มกราคม 2563


พื้นที่  36.704 ตร.กม.
ประชากร
สำนักทะเบียน ชาย หญิง รวม
ท้องถิ่นเขตสายไหม 97,028 109,487 206,515
-แขวงสายไหม 37,578 43,408 80,986
-แขวงออเงิน 19,005 21,205 40,210
-แขวงคลองถนน 40,445 44,874 85,319
 
 
 
ชุมชนในพื้นที่มี     78  ชุมชน  แขวงสายไหม 29 ชุมชน แขวงออเงิน 11 ชุมชน แขวงคลองถนน 38 ชุมชน
จำนวนหมู่บ้านเขตสายไหม
แขวงสายไหม 96
แขวงออเงิน 60
แขวงคลองถนน 66
รวม 222
 
สถิติบ้าน
สำนักทะเบียน บ้านปกติ บ้านรื้อถอน รวม
ท้องถิ่นเขตสายไหม 103,266   103,266
-แขวงสายไหม 35,280    
-แขวงออเงิน 23,759    
-แขวงคลองถนน 44,227    
 
 *ข้อมูลเมื่อ มกราคม 2563