Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประวัติความเป็นมาคำขวัญสำนักงานเขตสายไหม
อาคารคุ้มเกล้าตระการตา มาตรฐานการศึกษากว้างไกล
แพร่ไสวการเกษตร วิเศษการกีฬา ศรัทธาในคุณธรรม

สายไหมเดิมเป็นชื่อขอหมู่บ้านหนึ่งตั้งอยู่ในตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2488 ได้แยกพื้นที่มาขึ้นกับอำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร และได้ยกฐานะ เป็นตำบลสายไหมและแขวงสายไหมตามลำดับ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2540 เขตสายไหมได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยแยกจากเขตบางเขน  ประกอบด้วยพื้นที่เขตการปกครอง 3 แขวง ได้แก่ แขวงสายไหม แขวงออเงิน และแขวงคลองถนน มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 36.704 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของเขตสายไหมจะมีอยู่ 4 ประเภท คือ เขตธุรกิจการค้าขาย เขตที่อยู่อาศัย เขตเกษตรกรรม และของหน่วยงานราชการ 
เขตสายไหมมีประชากรกว่า 172,778 คน (ธันวาคม 2550) เดิมสำนักงานเขตสายไหมเป็นอาคารชั่วคราว ตั้งอยู่เลขที่ 49/32-40 หมู่2 ถนนสายไหม แขวงสายไหม กรุงเทพมหานคร

 
ทิศเหนือ ติดกับ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เขตคลองสามวา
ทิศใต้ ติดกับ เขตบางเขน
ทิศตะวันตก ติดกับ เขตดอนเมือง
 
ทิศเหนือ  เริ่มต้นแนวขอบทางถนนพหลโยธินจากแยกถนนลำลูกกาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวแบ่งเขตการปกครอง  ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานีถึงแนวหลักเขตหน้าโรงเรียนบุญญาทรศึกษาห่างจากปากซอยจามร 200 เมตร ไปทางทิศใต้ตามแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานีถึงแนวรั้วหมู่บ้านการ์เด้นโฮมวิลเลจ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวรั้วหมู่บเนการ์เด้นท์โฮมวิลเลจบรรจบกึ่งกลางคลองสอง  ซึ่งอยู่ห่างจากคลองหกวาสายล่าง  ประมาณ 550 เมตร  ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางคลองสองบรรจบกึ่งกลางคลองหกวาสายล่างมีคันกั้นน้ำโครงการพระราชดำริเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครด้านเหนือของกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลองหกวาสายล่างบรรจบกึ่งกลางคลองพระยาสุเรนทร์
 
ทิศตะวันออก  เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวกึ่งกลางคลองหกวาสายล่างกึ่งกลางคลองพระยาสุเรนทร์ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางคลองพระยาสุเรนทร์ถึงแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตสายไหมกับเขตคลองสามวา  ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองพระยาสุเรนทร์ฝั่งตะวันออกบรรจบกับคลองบึงพระยาสุเรนทร์ (ออเป้ง) ฝั่งเหนือ
 
ทิศใต้  เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองพระยาสุเรนทร์ฝั่งตะวันออกกับคลองบึงพระยาสุเรนทร์ (ออเป้ง) ฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองบึงพระยาสุเรนทร์ (ออเป้ง) ฝั่งเหนือบรรจบคลองหนองบัวฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองหนองบัวฝั่งเหนือติดถนนรัตนโกสินทร์สมโภช บรรจบคลองตะแคงฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคลองหนองตะแคงฝั่งเหนือบรรจบคลองหนองจอกฝั่งเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองหนองจอกฝั่งเหนือบรรจบคลองลำผักชีฝั่งเหนือแนวขอบทางถนนพหลโยธินฝั่งตะวันออก
 
ทิศตะวันตก  เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองลำผักชีฝั่งเหนือกับแนวของทางถนนพหลโยธินฝั่งตะวันออก ไปทางทิศเหนือตามแนวขอบของทางถนนพหลโยธินฝั้งตะวันออกจนบรรจบกับแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานีรั้วอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
 
ปัจจุบัน  สำนักงานเขตสายไหม  ตั้งอยู่ที่ 222 หมู่ 3 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม  โดยได้มีพิธีเปิดอาคารสำนักงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2548  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) เป็นประธานในพิธีเปิด  ทั้งนี้  ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินในการสร้างสำนักงานเขต จำนวน 4 ไร่ ประกอบด้วย นายพุฒ เชื้อแก้ว นางจำปา บุญหวาน นางลมัย เชื้อแก้ว  และนายนพดล  เชื้อแก้ว