Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ทำเนียบผู้บริหารเขต (ปรับปรุงเมื่อ 11 มีนาคม 2563)


 


 
นายยอดขวัญ  จุณณะปิยะ
ผู้อำนวยการเขตสายไหม
               
 
นายโกศล  สุนทรพฤกษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสายไหม
- ว่าง -
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสายไหม
 
 
        นางสาวอรุณี  เรืองพริ้ม        
 หัวหน้าฝ่ายการคลัง
              

 

 
นายสุขุม  อังอนันท์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
            
นายศิริโรจน์ กิตติกุล
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน


 
นายถาวร  คงบัว
หัวหน้าฝ่ายโยธา
         


 
 
        นายทูล เทียนแก้ว​          
 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา 
            
นางกิ่งกาญจน์ ประกาศวุฒิสาร
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

 
  
 นายศักดา  นิติพัฒนะศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

 
นางชัญญา  อินทาภรณ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 
                 นางสุนัดดา  สายทอง            
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ


        
 
 นายสาธิต  ยิ่งยวด
หัวหน้าฝ่ายรายได้
 
-
สัสดีเขต