Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คณะผู้บริหาร (7 ต.ค. 62)

 นางสาวรุจิรา  อารินทร์
ผู้อำนวยการเขตราชเทวี
 นางสาวพิศมัย  เรืองศิลป์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี
 ว่าที่ร้อยตรี สรวุฒิ วิเศษสงวน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี
นางสาวเต็มเดือน  ก้อนในเมือง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายโยธิน  อยู่นุช
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
นางสุดา  ปัญญาพรวิทยา
หัวหน้าฝ่ายโยธา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายรายได้
นางสาวบุษมาพร  ชัยวาณิชยา
หัวหน้าสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 นางสาวหทัยทิพย์  รอดนิต
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
นายพรชัย  ชูชัยวุฒิพงศ์
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
นางสาวจรรยพร  จิตต์สมานภักดี
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นายสาคร  โพธิกุล
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
 - ว่าง - 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม