Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คณะผู้บริหาร (18 ก.ค. 61)

   นายธีรยุทธ  ภูมิภักดิ์
ผู้อำนวยการเขตราชเทวี
 ว่าที่ร้อยตรี สรวุฒิ วิเศษสงวน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี
 นางสาวพิศมัย  เรืองศิลป์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี
นางกัญจน์ณิชา เพ็ชรอนันต์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางอรอนงค์ น้อยเสวก
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
นายสมนึก นิยมการ
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นางสาววิจิตรา วัตตธรรม
หัวหน้าฝ่ายรายได้
นายอธิป ชัยภัทรกุล 
หัวหน้าสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 นางประภัสสร  จำนงบุตร
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
นายพรชัย  ชูชัยวุฒิพงศ์
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
นางสาวจรรยพร  จิตต์สมานภักดี
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นายทำนุ โยธาพิท้กษ์
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
นายอุกฤษฏ์ องตระกูล 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม