Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แบบฟอร์มฝ่ายโยธา

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
28/06/2015 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคารฯ (แบบ ข.6) ดาวน์โหลด
28/06/2015 คำขอต่อใบอนุญาตอาคาร ฯ (แบบ ข. 5) ดาวน์โหลด
28/06/2015 คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลง หรือใช้ที่จอดรถ (แบบ ข.4) ดาวน์โหลด
28/06/2015 คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร (แบบ ข.3) ดาวน์โหลด
28/06/2015 คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.2) ดาวน์โหลด
25/06/2015 ใบแจ้งการขุดดินถมดิน ดาวน์โหลด
25/06/2015 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคน (แบบ น.8) ดาวน์โหลด
25/06/2015 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานพร้อมกับการส่งมอบหนังสือฯ (แบบ น.7) ดาวน์โหลด
25/06/2015 หนังสือแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงานตามมาตร 30 วรรคหนึ่ง ดาวน์โหลด
25/06/2015 บอกยกเลิกควบคุมงาน (น.5) ดาวน์โหลด
25/06/2015 หนังสือแสดงยินยอมของผู้ควบคุมงาน (น.4) ดาวน์โหลด
25/06/2015 หนังสือรับรองสถาปัตยกรรมควบคุมงาน ดาวน์โหลด
25/06/2015 หนังสือรับรองวิศวกร ดาวน์โหลด
25/06/2015 หนังสือรับรองให้ทำการปลุกสร้างอาคารในที่ดิน ดาวน์โหลด
25/06/2015 บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน ดาวน์โหลด
25/06/2015 แบบฟอร์ม ข.8 ดาวน์โหลด
25/06/2015 แบบฟอร์ม ข.1 ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1