Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แบบฟอร์มฝ่ายปกครอง

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
04/06/2021 ตารางบัญชีรายชื่อสมาคม (ชุดใหม่) ดาวน์โหลด
04/06/2021 ตารางบัญชีรายชื่อสมาคม (ชุดเก่า) ดาวน์โหลด
14/05/2020 รายงานการตรวจตราและรายงานการดำเนินกิจการประจำปีของมูลนิธิ ดาวน์โหลด
19/02/2019 แบบบันทึกคำให้การฐานะและความประประพฤติของผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม (New) ดาวน์โหลด
19/07/2018 หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลด
20/06/2015 แบบหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่เป็นสถานประกอบการ ดาวน์โหลด
20/06/2015 แบบข้อบังคับของมูลนิธิ ดาวน์โหลด
20/06/2015 แบบคำขอจดทะเบียนสมาคม ส.ค.1 ดาวน์โหลด
20/06/2015 แบบคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ส.ค.3 ดาวน์โหลด
20/06/2015 แบบคำขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม ส.ค.2 ดาวน์โหลด
20/06/2015 แบบหนังสือคำมั่นสัญญา ดาวน์โหลด
20/06/2015 แบบบันทึกคำให้การของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ (NEW) ดาวน์โหลด
20/06/2015 แบบบัญชีรายชื่อกรรมการมูลนิธิ ดาวน์โหลด
20/06/2015 แบบแจ้งการเลิกมูลนิธิ ม.น.6 ดาวน์โหลด
20/06/2015 แบบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ม.น.1 ดาวน์โหลด
20/06/2015 แบบคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ หรือคำขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ ม... ดาวน์โหลด
09/06/2015 แบบข้อบังคับที่ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลด
08/06/2015 แบบ ทพ. ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1