Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ


      มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาล-สถานที่ และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไป ให้ได้มาตรฐาน-ทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแลการจำหน่าย-สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนา- ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุม จัดการ ป้องกันและระงับเหตุรำคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย-เสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการ-น้ำมันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย การคุ้มครองสุขภาพ-ของผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย


ลักษณะงาน/ภารกิจปฏิบัติ
 
         ๑. การตรวจ แนะนำ พิจารณาออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง สถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย
- ตรวจสอบและอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ตรวจสอบและอนุญาตหรือออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
  หรือสถานที่สะสมอาหาร
- ตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาด
- ตรวจสอบและอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
๒. การตรวจ แนะนำ พิจารณาออกใบอนุญาตให้จัดตั้งและผู้จัดการสุสาน ฌาปณสถาน
๓. การอนุญาตให้กระทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
๔. การตรวจสอบ แก้ไขและระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ
๕. การดำเนินการด้านสุขาภิบาลอาหาร ประกอบด้วย
- สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
- การเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ
- การตรวจฉลากอาหาร  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร
๖. ดำเนินการด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ ประกอบด้วย
- ตรวจวัดรถควันดำและตรวจควันขาวรถจักรยานยนต์
- อากาศ ,ฝุ่นละออง
- น้ำเสีย
- เสียง, แสงสว่าง
๗. การกำจัดแมลง ป้องกันและควบคุมสัตว์นำโรค ประกอบด้วย
- การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
- การป้องกันและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
- การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
๘. การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ประกอบด้วย             
- เอดส์
- ไข้หวัดใหญ่             
- อุจจาระร่วง ฯลฯ
๙. การควบคุมสารเสพติด ประกอบด้วย
- การป้องกันยาเสพติด
- การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
- การควบคุมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ๑๐. การปฏิบัติงานที่ได้รับโอนภารกิจจากหน่วยงานอื่นๆ ประกอบด้วย
- การตรวจสอบโรงงานจำพวก ๑ และ ๒
- การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ ๒๕๒๒
 ๑๑. การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ๑๒. การประสานงาน ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นกรณีเร่งด่วนหรือร่วมโครงการอื่นๆ
 ๑๓. การปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร