Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายปกครอง
 1. การรับรองบุคคลและเรื่องราวต่างๆ
            ผู้ประสงค์ที่จะได้หนังสือรับรองจะต้องติดต่อสำนักงานเขตท้องที่ที่ตนเองมีชื่อในทะเบียนบ้าน และขอออกหนังสือรับรองกรณี  ดังนี้
            1. รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
            2. รับรองลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ
            3. รับรองว่าบ้านถูกไฟไหม้
            4. รับรองสถานที่เกิด
            5. รับรองสถานะของบุคคล เพื่อรับอุปการะผู้พ้นโทษ
            6. รับรองความประพฤติ
            7. รับรองว่าบุคคลยังมีชีวิตอยู่ เพื่อไปรับบำนาญ
            8. รับรองสถานภาพทางการสมรส
            9. รับรองกรณีให้ความยินยอมไปต่างประเทศ
            10. รับรองว่าได้รับเงินค่าเลี้ยงดูจากบุตรหรือผู้ส่งเงินในต่างประเทศ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการลดภาษีเงินได้
            11. รับรองสถานะทางครอบครัวของคนงานที่ไปทำงานในต่างประเทศ
            12. การสอบสวนเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลกรณีอื่น ๆ
หลักฐานที่ต้องใช้
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • พยานบุคคลอย่างน้อย 2 คน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารที่จะให้รับรองและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 1. การทำพินัยกรรม         
            พินัยกรรม คือ การแสดงเจตนาเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินหรือกิจการต่าง ๆ ของผู้ทำพินัยกรรม เพื่อที่จะเกิดผลบังคับตามกฎหมายในเมื่อผู้ทำถึงแก่ความตายพินัยกรรมที่ทางสำนักงานเขตเกี่ยวข้องมี 3 แบบ คือ
 1. พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง แบบนี้ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องขอให้สำนักงานเขตจัดทำ หรือจะร้องขอให้ไปทำพินัยกรรมนอกสำนักงานเขตก็ได้
 2. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ คือ ผู้ทำพินัยกรรมเขียนข้อความเป็นพินัยกรรมแล้วนำไปมอบต่อผู้อำนวยการเขตเก็บรักษา
 3. พินัยกรรมทำด้วยวาจา ทำได้เฉพาะกรณีฉุกเฉิน ตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตาย ไม่สามารถทำพินัยกรรมแบบอื่นได้
หลักฐานที่ต้องใช้
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • เอกสารแสดงทรัพย์สินที่แจ้งไว้
 • กรณีผู้ทำพินัยกรรมอายุเกิน 60 ปี หรือป่วยควรมีใบรับรองแพทย์ว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
 • พยานบุคคล 2 คน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
 
 1. การจดทะเบียนพาณิชย์
                กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ กิจการที่ผู้ประกอบการพาณิชย์ซึ่งหมายถึงบุคคลธรรมดา (เจ้าของคนเดียว), ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือนิติบุคคลต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทยที่มีกิจการขายสินค้าหรือการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้า หรือการประกอบหัตถกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ มีเอกสารดังนี้
 1. คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)  คลิกที่นี่
 2. หลักฐานประกอบการขอ
 • สำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศ ใบอนุญาตทำงานในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • หนังสือสัญญาเช่าพื้นที่ประกอบกิจการ (ถ้ามี)
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง มีเอกสารดังนี้
 1. คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)  คลิกที่นี่
 2. หลักฐานประกอบการขอ
 • สำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศ ใบอนุญาตทำงานในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
 • ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบแจ้งความกรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย
 • หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศหรือหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการในกรณีเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศหรือกรรมการ
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 
การจดทะเบียนยกเลิก มีเอกสารดังนี้
 1. คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)  คลิกที่นี่
 2. หลักฐานประกอบการขอ
 • สำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศ ใบอนุญาตทำงานในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
 • ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบแจ้งความกรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย
 • หนังสือรับฝากบัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชีในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชี
 • สำเนาเอกสารสั่งการให้เลิกประกอบกิจการในประเทศ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
 • สำเนาใบมรณะบัตรของผู้ประกอบกิจการ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรม (ถ้ามี
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 
 
ค่าธรรมเนียม
 • จัดตั้งใหม่ 50 บาท
 • เปลี่ยนแปลงครั้งละ 20 บาท
 • เลิก 20 บาท
 • ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท
 • ตรวจเอกสาร ครั้งละ 20 บาท
 • คัดสำเนาและรับรองสำเนา ฉบับละ 20 บาท
 
หมายเหตุ (ทะเบียนพาณิชย์)
 1. ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือวันเลิกประกอบกิจการ
 2. กรณีแจ้งยกเลิกเพราะเหตุผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรม ให้ลงชื่อโดยทายาทคนใดคนหนึ่ง หรือผู้จัดการมรดก หรือผู้ทำการแทนทายาทหรือผู้รับมอบอำนาจจากทายาท

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดต่อราชการฝ่ายปกครองได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

แบบฟอร์มฝ่ายปกครอง