Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอความร่วมมือตอบแบบวัดทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีต่อผู้สูงอายุ และแบบวัดทัศนคติของประชากรอายุ 18- 59 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีต่อผู้สูงอายุ (5 ส.ค. 63)