Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชุมติดตามผลดำเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางสาวรุจิรา  อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี เป็นประธานการประชุมติดตามผลดำเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีการชี้แจงแนวทางและรายงานผลการดำเนินงาน อุปสรรคปัญหาในการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดที่กำหนด ทั้งนี้ประธานได้ขอความความร่วมมือให้ทุกฝ่ายดำเนินการรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตราชเทวีต่อไป