Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รับสมัครคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ประจำปี 2563

ดำเนินการรับสมัครผลิตภัณฑ์เพื่อเข้ารับการคัดสรรระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 30 สิงหาคม 2562 และรวบรวมข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ส่งผลิตภัณฑ์สมัครเข้าร่วมคัดสรรให้ส่งสำนักพัฒนาสังคม ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562 ทางโทรสารหมายเลข 02 247 9493 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ op.cd@hotmail.com  รายละเอียดการรับสมัครสามารถดูได้จากไฟล์แนบ

รายละเอียดการรับสมัคร  http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000093/240662-004_2.pdf