Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประกวดราคา

ร่างประกาศจ้าง และร่งเอกสารประกวดราคาจ้าง รายการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ซ่อมแซมผิวจราจรซอยโรงแรมเจริญผลถนนบรรทัดทอง) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดตามไฟล์แนบ http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000093/280662-001.pdf