Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศรับสมัคร

รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขตราชเวี (8 ส.ค. 62)

ประกาศรับสมัคร
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000093/News/Procurement/256208/20190814.pdf
1.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000093/News/Procurement/256208/20190814_0001.pdf
​1.2 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพ
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000093/News/Procurement/256208/20190814_0002.pdf
​1.3 ใบสมัครเเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนในพื้นที่
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000093/News/Procurement/256208/20190814_0003.pdf