Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวสอบราคา

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองสามแสนฯ (12 พ.ย. 57)
กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองสามแสน ช่วงบ่อสูบน้ำบึงมักกะสัน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 183,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)