Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวสอบราคา

สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงโรงเรียนวัดพระยายัง (12 พ.ย. 57)
กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานปรับปรุงโรงเรียนวัดพระยายัง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 808,000.- บาท (แปดแสนแปดพันบาทถ้วน)
 ราคากลางงานปรับปรุงโรงเรียนวัดพระยายัง ตามลิงค์ด้านล่าง