Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวสอบราคา

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรซอยเพชรบุรี 6 (5 พ.ย. 57)
กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรซอยเพชรบุรี 6

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 548,000.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)