Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวสอบราคา

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรซอยราชวิถี 13 จากถนนราชวิถี ถึงถนนพญาไท (5 พ.ย. 57)
กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรซอยราชวิถี 13 จากถนนราชวิถี ถึงถนนพญาไท

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 1,151,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)