Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวสอบราคา

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรซอยราชปรารภ 12 (5 พ.ย. 57)
กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรซอยราชปรารภ 12

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 1,478,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)