Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถานศึกษาในพื้นที่เขต

โรงเรียนกิ่งเพชร

              เดิมตั้งอยู่ที่ศาลาเลขที่ 493 ตำบลถนนเพชรบุรี อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ซึ่งเป็นศาลาของอิสลามมิกชน มีชื่อว่า “โรงเรียนสุเหร่าเก่า” ซึ่งทางอำเภอดุสิต จัดตั้งขึ้น โดยมีขุนสำราญราษร์บริรักษ์ นายอำเภอดุสิตเป็นผู้ทำการเปิด เมื่อวันที่ 16 มีนาคา 2475
              ต่อมาปี พ.ศ. 2478 ทางราชการได้สร้างอาคารเรียนใหม่ เลขที่ 323 ซอยกิ่งเพชร ตำบลถนนเพชรบุรี อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร จึงได้ย้ายโรงเรียนมาทำการสอน ณ อาคารใหม่ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาทสุเหร่าเก่า”
              มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา ตั้งอยู่สุดซอยกิ่งเพชร อาคารเรียนเป็นตึก 4 ชั้น 48 ห้องเรียน อาคาร 1 ชั้นล่างเป็นห้องโถงใช้เป็นที่ประชุมนักเรียนและห้องอาหารใต้อาคาร 2 ภายในบริเวณ มีโรงครัว โรงฝึกงาน และบ้านพักภารโรงสนามโรงเรียนเป็นสนามปูด้วยกระเบื้อยาง สูงกว่าระดับถนน น้ำไม่ท่วม
              สถานที่ตั้ง : 323/113 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2215-3657


โรงเรียนวัดดิสหงสาราม

              โรงเรียนวัดดิสหงสารามได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2475 โดยขุนสำราญ บริรักษ์ นายอำเภอดุสิตเป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งด้วยเงินงบประมาณประถมศึกษา ในสมัยนั้น และมีเจ้าอาวาสวัดดิสหงสารามเป็นผู้อุปการระเดิมชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลมักกะสัน 1 (วัดมักกะสัน) เมื่อโอนไปสังกัดเทศบาล เรียกว่า โรงเรียนเทศบาล 11 (วัดมักกะสัน)
              ต่อมาในปี พ.ศ. 2486 ก็โอนไปกระทรวงศึกษาธิการ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2504 จึงได้โอนกลับไปสังกัดเทศบาลอีกครั้งจนกระทั่งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2515 ทางราชการได้ประกาศยุบนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เทศบาลนครกรุงเทพ เทศบาลนครธนบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมเป็นกรุงเทพมหานคร โรงเรียนจึงได้โอนเข้าไปอยู่ในสังกัดของ “กรุงเทพมหานคร” โดยขึ้นอยู่อยู่กับสำนักการีศึกษา และอยู่ในการบังคับบัญชาของสำนักงานเขตราชเทวี จนปัจจุบัน
              สถานที่ตั้ง : เลขที่ 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซอยโรงเรียนมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2252-9934


โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม
              โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2475 เดิมชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลโรงงานกลาง 1 (วัดตะพาน) สังกัดอำเภอดุสิต พ.ศ. 2515 มีการปรับปรุงส่วนบริหารราชการใหม่ ยกฐานะเทศบาลนครกรุงเทพ เป็นกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม” ต่อมาได้เกิดเพลิงไหม้โรงเรียนเสียหาย ได้ย้ายสถานที่เรียนไปเรียนที่โรงเรียนวิชูทิศ และโรงเรียนวิชากร การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แล้วเสร็จจึงเปิดเรียนได้เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2518
              สถานที่ตั้ง : 51 ซอยวัดตะพาน ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2245-3937


โรงเรียนวัดพระยายัง

              โรงเรียนวัดพระยายังเดิมชื่อ “โรงเรียนบ้านแขกครัว 2” (วัดพญายัง) ตั้งอยู่บริเวณวัดพญายัง อาคารเรียนใช้ศาลาการเปรียญของวัด ปี พ.ศ. 2476 ทางกระทรวงธรรมการ หรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน ได้จัดสร้างโรงเรียนให้ใหม่ในที่ดินของวัดยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนเป็นอาคารเรียน 6 ห้องเรียน ให้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนประชาบาท” ตำบลถนนเพชรบุรี 2 พญายัง
              ปี พ.ศ. 2480 โรงเรียนได้โอนมาขึ้นกับเทศบาลใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทศบาล 14 วัดพระยายัง”
              ปี พ.ศ. 2487 โรงเรียนโอนกลับคืนไปให้กระทรวงศึกษาธิการแล้วโอนไปขึ้นกับเทศบาลอีกครั้ง
              เมื่อ พ.ศ. 2506 และเปลี่ยนไปขึ้นกับเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี พ.ศ. 2515 จึงเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร
              สถานที่ตั้ง : 49 พระราม 6 ตัดใหม่ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2215-3647

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุด สิริโสภาพัณณวดี
              โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ ที่เช่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เลขที่ 497 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา บริเวณโรงเรียน ส่วนหน้าจรดถนนศรีอยุธยา ส่วนหลังจรดถนนรางน้ำ
              สถานที่ตั้ง : 497 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2245-1717


โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

              โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
              โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา บนเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา รับนักเรียนเข้าศึกษานักเรียนทั้งชายและหญิง รวมถึงนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น) โรงเรียนจัดตั้งเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2470 อยู่ที่ตรอกพระยาสุนทร หัวลำโพง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนเอกชน ชื่อโรงเรียนอินทรศึกษา มีอาจารย์ชอบ อุทัยเฉลิม เป็นเจ้าชอง และครูใหญ่ จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2491 จึงได้ย้ายมาอยู่ในที่ตั้งปัจจุบัน
              สถานที่ตั้ง : 332 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพามหานคร 10400


โรงเรียนพญาไท

              โรงเรียนพญาไทเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานประถมศึกษากรุงเทพมหานครในสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2484 เดิมเป็นอาคารไม้สองชั้น มีฐานะเป็นโรงเรียนเทศบาลเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
              โรงเรียนพญาไท เป็นโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เปิดสอนชั้นอนุบาล 1-2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
              สถานที่ตั้ง : 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร