Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลราชวิถี

              โรงพยาบาลราชวิถีถือกำเนิดครั้งแรกมาจากโรงพยาบาลที่มีชื่อว่า “โรงพยาบาลหญิง” เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2494 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะสตรีและเด็ก เป็นแห่งแรกของประเทศไทย มีนายแพทย์ประพนธ์ เสรีรัตน์ ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการ และอีกเดือนต่อมา นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ท่าได้พัฒนาโรงพยาบาลหญิง จนได้รับความนิยม และไว้วางใจจากประชาชนเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการผ่าตัดแฝดสยาม วันดี ศรีวัน แยกออกจากกันสำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย สร้างชื่อเสียงให้กับ โรงพยาบาลหญิงเป็นอย่างมาก

              ปี พ.ศ. 2519 (22 ปี หลังจากเริ่มเปิดทำการ) คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โรงพยาบาลหญิงเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลที่รักษาโรคทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะเพศ และอายุอีกต่อไป ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามใหม่ว่า “ โรงพยาบาลราชวิถี ปี ” พ.ศ. 2525 ก่อสร้างอาคารพิเคราะห์โรคและบำบัดผู้ป่วยเป็นอาคารขนาดใหญ่สูง 12 ชั้น ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานนามอาคารว่า “ตึกสิรินธร” อาคารหลังนี้ มีความสำคัญต่อโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก เพราะสามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก

              สถานที่ตั้ง : 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2354-8108-37


โรงพยาบาลรามาธิบดี

              โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นหน่วยงานหนึ่งในระดับภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สังกัดสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งของรัฐ ตั้งอยู่เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพทมหานคร 10400 มีเนื้อที่ ทั้งหมด 38 ไร่ มีอาคารรวม 28 อาคาร เริ่มเปิดดำเนินการรักษาคนไข้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

              หน้าที่หลักของโรงพยาบาล คือ การปฏิบัติงานสนับสนุนการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ มีบุคลากรทั้งสิ้นประมาณ 1,367 คน คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลและรองผู้อำนวยการ แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยมหิดล และคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ตามการเสนอแนะของคณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีผู้บังคับบัญชา ซึ่งกำหนดนโยบายและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

              สถานที่ตั้ง : 270 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2644-9042โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

              โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางระดับตติยภูมิชั้นสูง (Center of Excellence) ที่เปิดให้บริการ ได้แก่ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคหัวใจ (สิรินธร) ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ และศูนย์เวชศาสตร์ทหาร นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทางระดับตติยภูมิชั้นสูงเพิ่มเติม ได้แก่ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์วินิจฉัยและรักษาด้วยการส่องกล้อง ศูนย์โรคลมชัก และศูนย์วินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ

              โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา ซึ่งได้รับอนุมัติจากแพทยสภา จำนวน 42 หลักสูตร (หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ทั้งแพทย์ประจำบ้านสาขาหลักและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาต่างๆ ) และเป็นโรงพยาบาลหลัก สำหรับการฝึกปฏิบัติในชั้นคลินิกของนักศึกษาแพทย์ (นศพ.) และนักเรียนแพทย์ทหาร (นพท.) ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) รวมทั้งนักเรียนพยาบาล (นรพ.) ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (วพบ.) และนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันอื่น ๆ ที่เป็นสถาบันร่วมฝึก

              สถานที่ตั้ง : 15 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2354-7600-28สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

              สถานบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นศูนย์กลางในการรักษาผู้ป่วยเด็ก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นองค์กรด้านโรคเด็กที่พร้อมทั้งข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ในการวิเคราะห์การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแพทย์ การฝึกอบรม การให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพระดับตติยภูมิ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติทมหาราชินีมีจำนวนเตียงรวม 426 เตียง ให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพมีความพร้อมในกรณีเกิดภาวะวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อรุนแรง เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 และไข้หวัดนก เป็นต้น

              ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบุคลากรทุกระดับ ตามภารกิจหลักของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี คือ การผลิตงานวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการรักษาผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวม จึงส่งผลให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็นศูนย์กลางโรคเด็กแห่งประเทศไทย รวมทั้งการก้าวไปสู่ระดับสากลต่อไป เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลรักษาด้วยวิทยาการที่ก้าวไกล ได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรงให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของชาติ

              สถานที่ตั้ง :  ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2354-8333-43


โรงพยาบาลโรคไตภูมิราชนครินทร์

              ในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมูลนิธิที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตตลอดจนทำการวิจัยเพื่อหาแนวทางเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไต

สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

              ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ คุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดีและครอบครัวสิริวัฒนภักดี เพราะเป็นกำลังใจที่ทำให้ก่อตั้งโรงพยาบาล สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ไดสำเร็จ

              โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ที่มีพระนามของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อยู่ด้วย โดยกองทัพบกได้ยินดีมอบสิทธิการใช้ที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ จำนวน 13 ไร่ ของกรมแพทย์ทหารบก บริเวณโรงเรียนเสนารักษ์ ถนนพญาไท เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้

              สถานที่ตั้ง : 8/99 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2684-5000