Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เป็นการทั่วไป
สำนักงานเขตราชเทวี เขตเลือกตั้งที่ 5
                     
แขวง จำนวนประชากร จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนหน่วยเลือกตั้ง จำนวนบ้าน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม อาคาร เต็นท์ รวม
แขวงทุ่งพญาไท       15,044       15,814       30,858       8,899       9,754       18,653           9         21         30       10,238
แขวงถนนพญาไท         4,216         5,102         9,318       3,353       4,294         7,647           8           4         12         8,967
แขวงถนนเพชรบุรี         7,140         8,124       15,264       5,727       6,761       12,488         17           4         21       10,396
แขวงมักกะสัน         8,791         9,215       18,006       6,867       7,299       14,166           8         15         23       13,639
รวม       35,191       38,255       73,446     24,846     28,108       52,954         42         44         86       43,240