Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเขตราชเทวี
 
แขวง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (คน) หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
แขวงทุ่งพญาไท 8,975 9,753 18,728  
แขวงถนนพญาไท 3,339 4,275 7,614  
แขวงถนนเพชรบุรี 5,711 6,755 12,466  
แขวงมักกะสัน 6,846 7,298 14,144  
รวมทุกแขวง 24,871 28,081 52,952