Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม 2562 (ก่อนการเพิ่ม -ถอนชื่อ ในการเลือกตั้งล่าสุด)
 
แขวง ชาย หญิง รวม
ทุ่งพญาไท 8,347 9,340 17,687
ถนนพญาไท 3,358 4,320 7,678
ถนนเพชรบุรี 5,576 6,627 12,203
มักกะสัน 6,168 6,535 12,703
รวม 23,449 26,822 50,271