Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติการจัดเก็บรายได้

การจัดเก็บภาษีเดือนเมษายน 2564
 
  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ราย โรงเรือน ราย บำรุงท้องที่ ราย ป้าย ราย รวม
ประมาณการจัดเก็บปี 64 140,000,000   25,000,000   50,000   44,500,000   209,550,000
จัดเก็บได้แล้ว 7,145,150.45 5852 22,384,555.94 753 253,964.15 1434 19,707,207.78 8073 49,490,878.32
ร้อยละของประมาณการจัดเก็บภาษี 5.10   89.54   507.93   44.29   23.62

สถิติการจัดเก็บรายได้ ย้อนหลัง 3 ปี
สำนักงานเขตราชเทวี
 
รายการ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ปีงบประมาณ 2561 2562 2563
ประมาณการ 571,000,000 571,000,000 25,000,000
ยอดการจัดเก็บจริง 495,062,415.28 523,505,540.28 59,894,380.52
ร้อยละของยอดจัดเก็บเปรียบเทียบกับประมาณการ 86.70 91.68 239.58

 
รายการ ภาษีบำรุงท้องที่
ปีงบประมาณ 2561 2562 2563
ประมาณการ 2,620,000 2,600,000 100,000
ยอดการจัดเก็บจริง 3,072,697.98 3,673,271.40 205,413.95
ร้อยละของยอดจัดเก็บเปรียบเทียบกับประมาณการ 117.28 141.28 205.41
 
รายการ ภาษีป้าย
ปีงบประมาณ 2561 2562 2563
ประมาณการ 46,660,000 41,500,000 44,500,000
ยอดการจัดเก็บจริง 42,425,296.86 38,252,636.40 36,715,115.43
ร้อยละของยอดจัดเก็บเปรียบเทียบกับประมาณการ 90.92 92.18 82.51

รายการ ภาษีน้ำมัน กทม.
ปีงบประมาณ 2562 2563
ประมาณการ 2,300,000 2,300,000
ยอดการจัดเก็บจริง 1,918,611.44 1,394,783.90
ร้อยละของยอดจัดเก็บเปรียบเทียบกับประมาณการ 83.42 60.64